اپیزود چهاردهم بازی God of War 4 از شبکه فارسی شو با زیرنویس اختصاصی پخش شد ...

اپیزود سیزدهم بازی God of War 4 از شبکه فارسی شو با زیرنویس اختصاصی پخش شد ...

اپیزود دوازدهم بازی God of War 4 از شبکه فارسی شو با زیرنویس اختصاصی پخش شد ...

جول و الی در تلاش برای رسیدن به ایستگاه پایانی، یعنی مقر فایرفلایز هستند ...

اپیزود یازدهم بازی God of War 4 از شبکه فارسی شو با زیرنویس اختصاصی پخش شد ...

در حالی که الی تلاش میکند تا از دست شکارچیان فرار کند جول نیز به دنبال یافتن و نجات اوست ...

اپیزود دهم بازی God of War 4 از شبکه فارسی شو با زیرنویس اختصاصی پخش شد ...

پایگاه فایرفلایز متروکه شده ولی خوشبختانه اطلاعاتی از مقر جدیدشان پیدا میکنند. الی و جول قبل از اینکه به سمت مقصد جدید حرکت کنند با گروهی درگیر می شوند ...

اپیزود نهم بازی God of War 4 از شبکه فارسی شو با زیرنویس اختصاصی پخش شد ...

اپیزود هشتم بازی God of War 4 از شبکه فارسی شو با زیرنویس اختصاصی پخش شد ...